கண்ணகியின் சிலம்பில் மறைத்திருக்கும் செய்தி

கண்ணகி சிலம்பை உடைத்து, மதுரையை எரித்த கதை தெரிந்தது.

கண்ணகியின் கால் சிலம்பை உடைத்த போது அதிலிருந்து மாணிக்ககற்கள் தெறித்தன. அரசன் தன் மனைவியின் கால் சிலம்பை உடைத்த போது அதிலிருந்து முத்துக்ள் தெறித்தன.

இதில் மறைத்திருக்கும் செய்தி யாதெனில், வாணிபம் செய்யும் சமுகத்திலிருந்து வந்த கண்ணகியிடம், அரசனிடம் உள்ளதை விட விலையுயர்ந்த மாணிக்ககற்கள் கொண்ட சிலம்பு இருந்து இருக்கிறது.

தமிழ் சமூகம் மிகவும் தழைத்து ஓங்கி வாழ்த்து இருக்கிறது.

கோவலன் / கண்ணகி வாழ்ந்த காவேரி பூம்பட்டினம், இன்றைய பூம்புகார், சோழ நாட்டை சேர்ந்தது. மதுரையை ஆண்டது பாண்டிய மன்னன். பாண்டிய மன்னனை விட சோழ நாட்டு வாணிபர்கள் செல்வந்தர்களாக இருந்தனரோ?

இது போன்ற வியக்க வைக்கும் கேள்விகள் என் மனதில் எழுகின்றன!!!

Posted in Cloud | Tagged | Leave a comment

12 Lessons Steve Jobs Taught Guy Kawasaki

Here are the key points for you in less than 5 mins if you don’t have 45 mins to watch the full video at the end of this post.

01. “Experts” are clueless.
Especially in the current socially connected word, you are much closer reality than listening to self proclaimed “experts” i.e. analysts, journalists, etc. As an entrepreneur figure things for yourself don’t rely on experts. Experts listened to Steve and not the other way around.

02. Customers can’t tell what they need
Customer can tell you incremental improvements. They are probably good at evolving something that is already shipped. Customers aren’t helpful when are creating something completely new.

03. Give your employees “big” challenges

04. Design Counts
At the time, when people were about “price points”, design fetches premium. Design is “the” product.

05. In presentations use – Big Graphics. Big Font.

06. Great Entrepreneurs “Jump Curves” .
It is not about 10% better, it is about 10x better

07. What truly matters is “It Works” or “It Doesn’t Work” for your “Customers”.
Don’t get stuck with things like “Open” or “Closed”

08. “Value” is different from “Price”
Create Products that are “Unique” & “Valuable” – You can then put your price on it. If “value” is so great, “price” becomes less relevant.

09. “A” Players hire “A”. “B” Players hire “C” players.
Actually the better would be for “A” players to hire “A+” players.
Engineers have the “hardest” time with this concept – because engineers think “engineering” is hard everything else is “easy”.

10. Real CEOs demo
Can’t demo your own product – quit. Something is wrong with You.
Nobody does demos better than Steve.

11. Real Entrepreneurs “ship” not “slip”

12. Somethings need to be “believed” to be “seen”

Q & A – Key Points
13. A+ players don’t want to be micro managed. If is almost certain, if you are micromanaging someone then they are *not* “A+” players

14. If “A” Players hire “A+” players. Then who hires “B” players.
I don’t know. (thinks for a while and says). I know who hires “B” players – “Board of Directors” which is code word for VCs. Laugh…..

15. When you are dealing with VCs, generally there is only *one* response that is a “Yes”. That one response is “Let’s start due diligence”. Everything else is a “No”.

16 . Tip on pitching.  VCs decide like in dating – whether your company is “HOT” or “NOT”. Not like eHarmony dating. Hot or Not happens in the first 30secs. So, get to “What the HELL you do” in that 30 secs.

17. Focus Groups will tell you “Better, Faster, Cheaper – Status Quo” !

18. Focus Group in Apple is Steve Jobs left brain and right brain connected.

19, When starting up, entrepreneurs / founders should answer this question: “Wouldn’t it be cool IF, ……”

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment

My first 5-5-5 format presentation at Silicon India Startup Event in Chennai – Mar/2010. While many are still relevant, some of them needs modification as my understanding has changed over the course of last 3 years! 

Aside | Posted on by | Leave a comment

23-and-me = Small amounts of Facts + Smart marketing

The trigger for this post came out of the 1 day drive trip to 17 Mile Drive, Pacific Grove via the scenic Hwy 1 with the CCC friends (Chennai CEOs in California) Asif Ali, Senthil Nayagam and myself . (BTW, if you are in California or visiting California HWY 1 should be on your TODO list). As you can imagine what would have happened; the trip was dominated by intellectual masturbation starting from Software to Genetics. As you can guess by now, why 23andme figured in that discussion.

Listening to all the interesting stuff on 23andme from my friends, I put a reminder to sign up for 23andme. And today being Sunday, I started the process. As usual, I wanted to do a quick check before I hit the “Sign Up” button and I found some interesting reviews that I thought worth sharing.

http://singularityhub.com/2011/04/11/free-dna-analysis-from-23andme-good-gimmick-tired-technology/

If I were to make a recommendation, it would be this: think of these tests as exercises in scientific curiosity. If you want a serious medical analysis, spend more time with your doctor and health professional. If however, you are interested in looking at pieces of DNA just to see what you can learn, then this kind of personal genomics may be exactly what you want. There’s really no better time to satisfy that intellectual itch, so shell up the $108 and order from 23andMe today.

And, then I found this super detailed post from Aaron Saenz:

http://www.gizmodo.com.au/2011/04/why-23andme-genetic-testing-is-a-waste-of-time-and-money/

My suggestion is that unless you have a specific reason behind your motivation, don’t bother with genetic testing services, especially if you’re not of European ancestry and you’re under the age of 30. I can see how it may be useful as a preemptive measure for people with a family history of a debilitating disease, or for people who are seeking out long-lost relatives. But for the rest of us, the money is probably better spent towards a gym membership, more fruits and vegetables and health/life insurance. And not having to worry for the rest of your life about something that may or may not happen to you? That’s priceless.

So, I decided to put the signup on hold and write this post! I have to force shutdown the curiosity daemon in me. BTW, on a side note, my dear friend Senthil thought I am pro-Google. So, by his definition I should have signed up for this service, as the 23-and-me funding story  is painted “Google” all over the place. Senthil should be happy now. :-) !

23-and-me has employed smart marketing around small amount of facts from the genetic analysis to signup all the early adopters.  It has a long way to go before it becomes really useful. Just like in “web search” unless you are able to index “the whole web” there is little usefulness  And, indexing “the-whole-human-race” is a project “Google-to-the-order-of-10″. And, no wonder Google is involved!

It is a great project – will have to keep a tab on it!

Posted in Misc | Leave a comment

Have you heard about Moringa?

Moringa Front and Back

It has been a while since I wrote something on my personal blog – thanks to my day & night job at OrangeScape. When I saw this item in a supermarket in the US, I had a strong feeling of familiarity. Thanks to smart phones, an instant Google search pointed me to a Wikipedia page that not only confirmed by guess, it forced me to write this post. And what I read in Wikipedia was amazing

Yes, this is Murungai Elai Podi (முருங்கை இலை பொடி). It takes western world to package and market the greatness of  something most of us in Tamil Nadu (India) grew eating at least once a week from childhood days. In the name of urban living we are missing out on our core food and all its goodness.

There is so much in our heritage that is so valuable, that is dying by the day! A great opportunity to package it in a form that is discover-able and accessible for modern day life.

Posted in Cloud | Leave a comment

Explaining Marketing through Fitness Advertisement

I saw this new advt crop up over night in the gates of my house. While it did trigger anger in me, the advt got my marketing mind working. 

Image

 

The above advt is a classic example of trying to reach to the entire fitness market and appealing to no one.

 

Image

 

I played with image a bit to come up with an advt for “Mass Market”. Obviously in “mass market” differentiation is key and surely this lacks differentiation.

 

Image

 

Normal people (excluding body builders and other pros) looking to “Gain Weight” is a niche market.

 

Image

In my view there is “very little” to “no market” for “Maintaining” weight. In classic marketing critic, this is called as “Solution searching Problem”. 

Posted in Cloud | Tagged , , , , | 1 Comment

Search for best Online Account Accounting Software – ends here!

I have been chasing my finance team to move to an online system for quite sometime – at least 2 years. Finally, I had to take the task in my hand of evaluating the best one that works for us and tell them just go use this. Now it is an order. :-) ! In the process of evaluation I found some interesting facts that would be useful for many companies. Here you go.

 • Background
  • We are a mid-sized company with 2 product lines
  • We are HQ in India
  • We have operations in US and potentially starting new offices in UK/Europe
 • I evaluated / Looked at the following products
  1. Zoho Books   – Evaluated
  2. NetSuite – Evaluated
  3. Financial Force – Looked at
  4. Kashoo – Evaluated
  5. Wave Accounting – Evaluated
  6. Intuit Quick Books Online Plus (http://www.quickbooksonline.in/)
 • I ruled out “Financial Force” as it involves quite a bit of customization to make it work. It costs lot of money, time and effort. Big No for us. Might be worth it for a bigger company – no comments on that!
 • NetSuite falls somewhere in between the complexity of “Financial force” and simplicty of the other products listed here.
 • Every accounting software has the basics right. And, there is no point in talking about it. Zoho Books, Wave Accounting, Kashoo were quite simple (or should I say too simple) to use but they lacked the depth we required. When I say depth I was looking for
  1. Categories Based recording of Income and Expenses. You need this if you have to track multiple LoB / Product Lines, etc
  2. Some validation while recording transaction for GAAP Principles
  3. Ability to create locations like India / US etc to record transactions against those entities
  4. Ability to create Parent and Sister companies. And, record transactions against them and also consolidate them
  5. Extensive “out of the box” reports
  6. Local Support in India as my team is present in India
  7. Product should be created for Indian Companies understand Indian taxation, etc.

Finally, I choose Quick Books Online Plus, because it satisfied 6 out of the 7 in my above list. It doesn’t have the capability to do (4). While the other products I evaluated were simple to use, Quick Books depth in accounting domain showed up in their product. That also made me believe that they will add item 4 soon. I hope the quick books team is listening. 

P.S. We use TALLY today and if they had an online version like the way Quick Books has moved from client server to online, our 1st preference would be – Let’s use Tally! Absolutely! Tally’s online version – which they call as “remote access” sounds like a work-around! I am sure they have good reason for doing that way – I am giving them the benefit of doubt as they are market leaders in India!

Posted in Misc | 13 Comments