நினைந்து சுமக்கும் கழுதை – Donkey and the load of cotton

நான் சிறுவனாக இருந்தபோது, என் அப்பா இந்த கதையை எனக்கு சொன்னார். 
 
ஒரு ஊரில் ஒரு கழுதை இருந்தது. அதன் முதலாளி இரண்டு பஞ்சு மூடைகளை அதனிடம் கொடுத்து, ஒரு நதியின் ஒரு கறையிலிருந்து மற்று ஒரு கரைக்கு எடுத்து செல்ல சொன்னார். அந்த நதியில், பகல் நேரத்தில் கணுக்கால் தண்ணீர் இருக்கும். மாலை நேரத்தில் இடுப்பளவு தண்ணீர் இருந்கும். கழுதை பகலெல்லாம் சந்தோசமாக சுற்றிதிரிந்துவிட்டு மாலையில் நதியை அவசரஅவசரமாய் கடந்தது. பஞ்சு தண்ணீரில் நினைத்து பொதியின் சுமை பலமடங்கு அதிகரித்தது. கழுதை மிகவும் கடினப்பட்டு, ஒரு வழியாக நதியை கடந்தது. பஞ்சு தண்ணீரில் நினைந்ததால் முதலாளியிடம் உதையும் கிடைத்தது.
 
படிப்பினை : காலம் தவறக்கூடாது! 
 
Donkey and the load of cotton
Image Source : http://gintai.wordpress.com/2012/04/05/the-donkey-and-the-load-of-salt/
 
My father told this story when I was a kid. I am sure you have heard other variants of this story!

Once upon a time there was a donkey that was tasked by his master to carry a load of cotton from one bank of the river to the other bank. During the day time the water level in the river is pretty low till ankle level. However, around sunset the water level comes up to hip level. The Donkey was happily playing all the while during the day and started crossing the river after sunset. The load of cotton grew multiple times heavier as the cotton got soaked in the water. With hard difficulty and pain the donkey crossed the river. Not just that, the donkey also got beatings from its master for making the cotton wet!!!

Morale of the Story : It is much much easier to do things at the right time and when you miss, it becomes exponentially tougher, frustrating and miserable. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

One simple ingredient of a ‘Great’ blog title

We do daily stand up meeting in the KiSSFLOW marketing team. We write a quite a few blogs these days and one perennial issue is what makes a good blog title. Of course we can Google it and there are a million search results on this topic. We resorted to get a visceral understanding that all of us in  our marketing team can relate to.

We narrowed down to one simple ingredient. A ‘Great’ blog title is the one that evokes ‘emotions’. Period.

As a marketeer you can come up with two kinds of titles that evoke emotions. One that invokes sober, feel good emotions and another that evokes violent, aggressive emotions. If you hit upon a title that evokes ‘violent’ emotions, go for it. That’s is the best!

 

Posted in Cloud | Leave a comment

Evercontact keeps my contact auto updated

I have been using Evercontact for close to 2 years now – when the time it was called writethat.name or something like that.

It is one of those tools that does magic on auto pilot mode.

Posted in Cloud | Leave a comment

கண்ணகியின் சிலம்பில் மறைத்திருக்கும் செய்தி

கண்ணகி சிலம்பை உடைத்து, மதுரையை எரித்த கதை தெரிந்தது.

கண்ணகியின் கால் சிலம்பை உடைத்த போது அதிலிருந்து மாணிக்ககற்கள் தெறித்தன. அரசன் தன் மனைவியின் கால் சிலம்பை உடைத்த போது அதிலிருந்து முத்துக்ள் தெறித்தன.

இதில் மறைத்திருக்கும் செய்தி யாதெனில், வாணிபம் செய்யும் சமுகத்திலிருந்து வந்த கண்ணகியிடம், அரசனிடம் உள்ளதை விட விலையுயர்ந்த மாணிக்ககற்கள் கொண்ட சிலம்பு இருந்து இருக்கிறது.

தமிழ் சமூகம் மிகவும் தழைத்து ஓங்கி வாழ்த்து இருக்கிறது.

கோவலன் / கண்ணகி வாழ்ந்த காவேரி பூம்பட்டினம், இன்றைய பூம்புகார், சோழ நாட்டை சேர்ந்தது. மதுரையை ஆண்டது பாண்டிய மன்னன். பாண்டிய மன்னனை விட சோழ நாட்டு வாணிபர்கள் செல்வந்தர்களாக இருந்தனரோ?

இது போன்ற வியக்க வைக்கும் கேள்விகள் என் மனதில் எழுகின்றன!!!

Posted in Cloud | Tagged | Leave a comment

12 Lessons Steve Jobs Taught Guy Kawasaki

Here are the key points for you in less than 5 mins if you don’t have 45 mins to watch the full video at the end of this post.

01. “Experts” are clueless.
Especially in the current socially connected word, you are much closer reality than listening to self proclaimed “experts” i.e. analysts, journalists, etc. As an entrepreneur figure things for yourself don’t rely on experts. Experts listened to Steve and not the other way around.

02. Customers can’t tell what they need
Customer can tell you incremental improvements. They are probably good at evolving something that is already shipped. Customers aren’t helpful when are creating something completely new.

03. Give your employees “big” challenges

04. Design Counts
At the time, when people were about “price points”, design fetches premium. Design is “the” product.

05. In presentations use – Big Graphics. Big Font.

06. Great Entrepreneurs “Jump Curves” .
It is not about 10% better, it is about 10x better

07. What truly matters is “It Works” or “It Doesn’t Work” for your “Customers”.
Don’t get stuck with things like “Open” or “Closed”

08. “Value” is different from “Price”
Create Products that are “Unique” & “Valuable” – You can then put your price on it. If “value” is so great, “price” becomes less relevant.

09. “A” Players hire “A”. “B” Players hire “C” players.
Actually the better would be for “A” players to hire “A+” players.
Engineers have the “hardest” time with this concept – because engineers think “engineering” is hard everything else is “easy”.

10. Real CEOs demo
Can’t demo your own product – quit. Something is wrong with You.
Nobody does demos better than Steve.

11. Real Entrepreneurs “ship” not “slip”

12. Somethings need to be “believed” to be “seen”

Q & A – Key Points
13. A+ players don’t want to be micro managed. If is almost certain, if you are micromanaging someone then they are *not* “A+” players

14. If “A” Players hire “A+” players. Then who hires “B” players.
I don’t know. (thinks for a while and says). I know who hires “B” players – “Board of Directors” which is code word for VCs. Laugh…..

15. When you are dealing with VCs, generally there is only *one* response that is a “Yes”. That one response is “Let’s start due diligence”. Everything else is a “No”.

16 . Tip on pitching.  VCs decide like in dating – whether your company is “HOT” or “NOT”. Not like eHarmony dating. Hot or Not happens in the first 30secs. So, get to “What the HELL you do” in that 30 secs.

17. Focus Groups will tell you “Better, Faster, Cheaper – Status Quo” !

18. Focus Group in Apple is Steve Jobs left brain and right brain connected.

19, When starting up, entrepreneurs / founders should answer this question: “Wouldn’t it be cool IF, ……”

Video | Posted on by | Tagged | Leave a comment

My first 5-5-5 format presentation at Silicon India Startup Event in Chennai – Mar/2010. While many are still relevant, some of them needs modification as my understanding has changed over the course of last 3 years! 

Aside | Posted on by | Leave a comment

23-and-me = Small amounts of Facts + Smart marketing

The trigger for this post came out of the 1 day drive trip to 17 Mile Drive, Pacific Grove via the scenic Hwy 1 with the CCC friends (Chennai CEOs in California) Asif Ali, Senthil Nayagam and myself . (BTW, if you are in California or visiting California HWY 1 should be on your TODO list). As you can imagine what would have happened; the trip was dominated by intellectual masturbation starting from Software to Genetics. As you can guess by now, why 23andme figured in that discussion.

Listening to all the interesting stuff on 23andme from my friends, I put a reminder to sign up for 23andme. And today being Sunday, I started the process. As usual, I wanted to do a quick check before I hit the “Sign Up” button and I found some interesting reviews that I thought worth sharing.

http://singularityhub.com/2011/04/11/free-dna-analysis-from-23andme-good-gimmick-tired-technology/

If I were to make a recommendation, it would be this: think of these tests as exercises in scientific curiosity. If you want a serious medical analysis, spend more time with your doctor and health professional. If however, you are interested in looking at pieces of DNA just to see what you can learn, then this kind of personal genomics may be exactly what you want. There’s really no better time to satisfy that intellectual itch, so shell up the $108 and order from 23andMe today.

And, then I found this super detailed post from Aaron Saenz:

http://www.gizmodo.com.au/2011/04/why-23andme-genetic-testing-is-a-waste-of-time-and-money/

My suggestion is that unless you have a specific reason behind your motivation, don’t bother with genetic testing services, especially if you’re not of European ancestry and you’re under the age of 30. I can see how it may be useful as a preemptive measure for people with a family history of a debilitating disease, or for people who are seeking out long-lost relatives. But for the rest of us, the money is probably better spent towards a gym membership, more fruits and vegetables and health/life insurance. And not having to worry for the rest of your life about something that may or may not happen to you? That’s priceless.

So, I decided to put the signup on hold and write this post! I have to force shutdown the curiosity daemon in me. BTW, on a side note, my dear friend Senthil thought I am pro-Google. So, by his definition I should have signed up for this service, as the 23-and-me funding story  is painted “Google” all over the place. Senthil should be happy now. :-) !

23-and-me has employed smart marketing around small amount of facts from the genetic analysis to signup all the early adopters.  It has a long way to go before it becomes really useful. Just like in “web search” unless you are able to index “the whole web” there is little usefulness  And, indexing “the-whole-human-race” is a project “Google-to-the-order-of-10″. And, no wonder Google is involved!

It is a great project – will have to keep a tab on it!

Posted in Misc | Leave a comment